Βαχαβιόλος & Συνεργάτες

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή της online φόρμας.

Δικηγορικό Γραφείο
Βαχαβιόλος & Συνεργάτες

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το πλαίσιο του εμπραγμάτου δικαίου.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχο τίτλων, εισφορές ακινήτων σε νομικά πρόσωπα, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού και δικαστηριακού  χαρακτήρα σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Δικαίου και των επιμέρους κλάδων του.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των  διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων  για την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων) και της διοικήσεως.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν :

 • Φορολογικές διαφορές. Άρση κατασχέσεων, επίλυση διαφορών εκτέλεσης, ακύρωση πράξεων ελέγχου κατά νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, διοικητικές συμβάσεις και δικαιοπραξίες με ΟΤΑ, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση, συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού – ρύθμιση θεμάτων ετεροδικίας.
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, αδειοδοτήσεις,

 

υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο, τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δημόσιες εκτάσεις.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτιζόμενο από εξειδικευμένη και καταρτισμένη ομάδα δικηγόρων σε θέματα πτωχευτικού δικαίου, με ιδιαίτερη γνώση των διατάξεων του πτωχευτικού νόμου παρέχει πλήρη κάλυψη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Πλέον παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να απαλλαγούν από τις οικονομικές τους υπερχρεώσεις (δεύτερη ευκαιρία)

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Αιτήσεις πτωχεύσεως
 • Διαδικασία Εξυγίανσης (– Σχέδιο Αναδιοργάνωσης)
 • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών
 • Διοίκηση και εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
 • Πτωχευτικός Συμβιβασμός
 • Πτωχευτική Αποκατάσταση

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτοντας εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα κληρονομικού δικαίου αντιμετωπίζουμε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, αποζημίωσης νόμιμης μοίρας ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Έχοντας εμπειρία και ειδίκευση αναλαμβάνουμε με επιτυχία την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών και διενέργεια πλειστηριασμών.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με εξειδίκευση στη σύνταξη συμβάσεων οιασδήποτε φύσης και στον έλεγχο των συμβατικών όρων παρέχουμε νομικές συμβουλές μεταξύ άλλων σε περίπλοκες υποθέσεις παραβάσεων συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών καθώς και σε υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την ίδρυση σωματείων και πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.

Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ενδεικτικά:

Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας

Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το γραφείο μας παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για να παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα  που αφορούν τον τομέα της ενέργειας όπως την κατασκευή σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική υποστήριξη των εντολέων μας και  την ενημέρωση τους σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Αναλαμβάνουμε τον νομικό έλεγχο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, αλλά και σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρουσία έμπειρου ποινικολόγου σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας συντελεί καθοριστικά στην διασφάλιση των δικαιωμάτων του εντολέα και στην επιτυχή έκβαση της υποθέσεως του.

Το γραφείο μας διαθέτει  δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, και οφειλετών δημοσίου – οφειλές από ΦΠΑ έχοντας, μεταξύ άλλων, αναλάβει υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Η  έμπειρη νομική μας ομάδα χειρίζεται με διακριτικότητα και εχεμύθεια κάθε ποινική υπόθεση που αναλαμβάνει και μάχεται στο πλευρό των εντολέων μας  .

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας από την προανάκριση έως και την αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Την υπεράσπιση και νομική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε υποθέσεις ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών καθώς και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων  κάθε βαθμού.
 • Την εκπροσώπηση των εντολέων μας κατά την υποστήριξη της κατηγορίας (υποβολή μήνυσης ή έγκλησης , παράσταση στην προδικασία και το ακροατήριο κ.α. ).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας προσεγγίζει  με ιδιαίτερη ευαισθησία ζητήματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων και παρακολουθεί  με ενδιαφέρον τις  νομοθετικές εξελίξεις  στον χώρο του εργατικού δικαίου.

 Διαθέτουμε την γνώση και εξειδίκευση να χειριστούμε κάθε ζήτημα εργατικού δικαίου και αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση εργοδοτών ή εργαζομένων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή αρχών καθώς και την  ενημέρωση των εντολέων μας σχετικά με τα δικαιώματα τους .

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.
 • Γνωμοδοτήσεις για εργοδότες και εργαζομένους σε θέματα εργατικού δικαίου
 • Την ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.
 • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, άσκηση αγωγών, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας,.
 • Υποθέσεις σχετικά με την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, την ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, την διεκδίκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και την ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου με έμφαση στην επωφελή για τους εντολείς μας επίλυση των διαφορών.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε υποθέσεις:

 • Γενικού και ενοχικού δικαίου όπως σύμβαση πώλησης, σύμβαση δανείου, αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία, από αδικαιολόγητο πλουτισμό, αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη, από αδικαιολόγητο πλουτισμό, εργατικά ατυχήματα, μισθωτικές διαφορές κ.α.
 • Εμπράγματου δικαίου όπως διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα κ.α.
 • Οικογενειακού δικαίου όπως συναινετικά και κατά αντιδικία διαζύγια, υποθέσεις διατροφής, ρύθμισης θεμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, αναγνώρισης τέκνου, σύμφωνο διαβίωσης κ.α.
 • Κληρονομικού δικαίου που σχετίζονται με την κληρονομική διαδοχή και την κληρονομική περιουσία, όπως διαθήκες κάθε τύπου , αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς ,κληρονομητήρια, ανάκληση διαθηκών, καταπιστεύματα και κληροδοσίες κ.α.
 • Σωματεία, ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες στα οποία παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαχείριση τους.
 • Αναγκαστικής εκτέλεσης για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις (αναγκαστική και συντηρητική κατάσχεση κινητής  και ακίνητης περιουσίας, κατάσχεση εις χείρας τρίτου,κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων), προσημειώσεις υποθηκών και διενέργεια πλειστηριασμών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των σύγχρονων εμπορικών σχέσεων το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για πάσης φύσεως  ζητήματα που άπτονται του Εμπορικού Δικαίου και των επιμέρους κλάδων του.

Η έμπειρη και άρτια καταρτισμένη νομική μας ομάδα αναλαμβάνει υποθέσεις  εταιρικού, πτωχευτικού, τραπεζικού δικαίου, δικαίου χρηματιστηριακών συναλλαγών  και κεφαλαιαγοράς, δικαίου αξιογράφων και εμπορικών συμβάσεων καθώς και υποθέσεις  πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαίου του ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά:

 • Διεκδίκηση απαιτήσεων
 • Δίκαιο αξιογράφων –υποθέσεις σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.
 • Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών.
 • Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων
 • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση για ομόλογα-ομολογίες, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Ειδικά ζητήματα Χρηματιστηρίου πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, συμβάσεις προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγών, συμβάσεις επαναγοράς, συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών αξιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων διαρκώς μεταβάλλεται και οι επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής πρέπει να προσαρμόζουν τους στόχους και τις πρακτικές τους στα εκάστοτε νέα δεδομένα.

Στις συνθήκες αυτές η ύπαρξη νομικής καθοδήγησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Η έμπειρη νομική μας ομάδα κατανοώντας τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρείν παρέχει ολοκληρωμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εντολέων μας, Ελλήνων ή αλλοδαπών.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στις εξαγορές και κάθε είδους συγχωνεύσεις εμπορικών εταιρειών.

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας με γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου βρίσκονται στο πλευρό της επιχείρησης και του επιχειρηματία είτε παρέχοντας νομική εποπτεία και συμβουλές σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης είτε διατυπώνοντας προτάσεις συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών των εντολέων μας.

 Ενδεικτικά στο αντικείμενο ενασχόλησης μας εμπίπτουν τα παρακάτω:

 • Επιλογή εταιρικής μορφής.
 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση κάθε τύπου εταιρίας .
 • Συμφωνίες μετόχων Νομική θέση των εταίρων, οι εσωτερικές τους σχέσεις , μεταβολές εταιρικών προσώπων .
 • Γενικότερα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Η λειτουργία των εταιρικών οργάνων.
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις , μετατροπές εταιρικών μορφών, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου, διάσπαση.
 • Διενέργεια ελέγχου περιουσιακών στοιχείων εταιρειών (Due Dilligence).
 • Εκκαθάριση εταιρίας, πτώχευση εταιρίας, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση, εκδίκαση αμφισβητήσεων.
 • Τα δικαιώματα μειοψηφίας, προστασία μετόχων ή εταίρων μειοψηφίας
 • Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων.
 • Σύσταση ομολογιακού δανείου, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής
 • Σύσταση και διαχείριση εξωχώριων εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων.
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιων δημόσιων αρχών και δικαστηρίων
Μετάβαση στο περιεχόμενο