Βαχαβιόλος & Συνεργάτες

Τα νέα μας

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το πλαίσιο του εμπραγμάτου δικαίου.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχο τίτλων, εισφορές ακινήτων σε νομικά πρόσωπα, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών, ανακοπών εκτέλεσης και αιτήσεων ακύρωσης.

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από το στάδιο του διοικητικού ελέγχου (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ενδεικτικά στους κάτωθι τομείς:

Πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές. Άρση κατασχέσεων, επίλυση διαφορών εκτέλεσης, ακύρωση πράξεων ελέγχου κατά νομικών και φυσικών προσώπων.

Επίλυση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων.

Διοικητικές sυμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση, συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού – ρύθμιση θεμάτων ετεροδικίας.

Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.

Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνταγματικά δικαιώματα και προσβολή αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων.
Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.

Επίλυση διαφορών που προκύπτουν από σχηματισμό ΕΔΕ

Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές καθ’ όλη τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.3869/2010 – 4161/2013 (Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά- Κατσέλη). Συνδράμοντας τόσο στο προδικαστικό στάδιο (στάδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού) όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σχετικά με προγράματα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτοντας εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα κληρονομικού δικαίου αντιμετωπίζουμε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, αποζημίωσης νόμιμης μοίρας ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Έχοντας εμπειρία και ειδίκευση αναλαμβάνουμε με επιτυχία την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών και διενέργεια πλειστηριασμών.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με εξειδίκευση στη σύνταξη συμβάσεων οιασδήποτε φύσης και στον έλεγχο των συμβατικών όρων παρέχουμε νομικές συμβουλές μεταξύ άλλων σε περίπλοκες υποθέσεις παραβάσεων συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών καθώς και σε υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την ίδρυση σωματείων και πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους.

Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ενδεικτικά:

Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, πιστοποιητικά φυτικής δημιουργίας

Προστασία εμπορικής επωνυμίας και σήματος, κατοχύρωση ημεδαπού, κοινοτικού και διεθνούς σήματος, συλλογικό σήμα, άσκηση αγωγών για προσβολή σήματος, μεταβίβαση σήματος, δικαιώματα προσδοκίας επί σήματος, άδειες χρήσης.

Παράσταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε πλήρη νομική υποστήριξη και ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με μεγάλη εμπειρία ειδικά στον τομέα των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Διεκπεραίωση Αδειοδοτικών και Νομικών ελέγχων καθώς και ελέγχου του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της ΔΕΗ ή του αρμόδιου Διαχειριστή, αλλά και σε κάθε επιπλοκή που ανακύπτει κατά τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έχουμε πολυετή εμπειρία και γνώση σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, εγκλημάτων κατά της ζωής, ναρκωτικών, και οφειλετών δημοσίου – οφειλές από ΦΠΑ έχοντας, μεταξύ άλλων, αναλάβει υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση διαδίκων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας στα κοινά ποινικά δικαστήρια και στα στρατοδικεία της χώρας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας με εμπειρία και ιδιαίτερη ευαισθησία χειρίζεται και παρακολουθεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας:

Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.

Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.

Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου.
Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.

Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας, ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την πολυετή εμπειρία του αναλαμβάνουμε και επιλύουμε δικαστικά, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, πάσης φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων και μεταξύ νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων και δημοσίου, αφορώσες :

Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη

Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.

Ζητήματα προσωπικών δεδομένων και προσβολής προσωπικότητας.

Προστασία Καταναλωτή.

Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε με υπευθυνότητα πλήρη νομική κάλυψη σχετικά με:

Διεκδίκηση απαιτήσεων

Δίκαιο αξιογράφων – πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.

Συμβάσεις δανείων με τράπεζες, συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών.

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, ζητήματα με τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς, επίλυση ειδικών ζητημάτων εγγυητικών επιστολών, νόμιμοι και καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση για ομόλογα-ομολογίες, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικά ζητήματα Χρηματιστηρίου πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς, συμβάσεις προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγών, συμβάσεις επαναγοράς, συμβάσεις αγοραπωλησίας κινητών αξιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσφέρουμε υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα εταιριών και χειριζόμαστε με επιτυχία υποθέσεις αυτών σε δικαστικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Προσφέρουμε τη δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση της εταιρίας και στα στελέχη της να έχουν καθημερινή νομική και οικονομική κάλυψη σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις τους.

Αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα:

Συστάσεις, λύσεις, τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων

Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων

Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ

Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων

Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων

Σύσταση ομολογιακού δανείου, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής

Σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων

Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»

Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο